O projekcie

Województwo świętokrzyskie realizuje projekt #R043 RDI2CluB w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

RDI2CluB to akronim pełnej nazwy projektu tj. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems”, pol.: „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”.

Ideę projektu najlepiej obrazuje akronim RDI2CluB - oznacza on z języka angielskiego RDI Research, Development and Innovation, czyli Badania, Rozwój i Innowacje dla klubu ludzi biogospodarki. Akronim ten oddaje też ideę potrójnej helisy, czyli współpracę trzech sektorów: nauki, biznesu i administracji – w tym wypadku administracji samorządowej, na rzecz rozwoju danego sektora gospodarki. Dobra współpraca tych sektorów gwarantuje sukces rozwoju regionalnego.

Według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), biogospodarka to działalność polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług.

Projekt realizowany jest od października 2017 roku do września 2020 roku przez 12 partnerów z 5 krajów, tj.: Finlandii, Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy oraz przez 6 organizacji stowarzyszonych. Każde państwo reprezentuje konsorcjum, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji, nauki i biznesu.

Polscy partnerzy projektu to:

Lider projektu RDI2CluB to Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii – regionu zaprzyjaźnionego z województwem świętokrzyskim od 2004 roku.

Projekt wspiera obszary wiejskie uczestniczące w nim w pełnym wykorzystaniu potencjału biogospodarki. Temu celowi będą służyły m.in. wypracowane w ramach projektu regionalne profile biogospodarki regionów partnerskich oraz plany działań rozwijających najbardziej perspektywiczne sektory biogospodarki. W ramach międzynarodowego pilotażu powstanie model innowacji i platforma cyfrowa, służąca jako wirtualne środowisko pracy stawiające na wspólny rozwój produktów i usług w biogospodarce. Pilotaże lokalne przyczynią się z kolei do rozwoju eko-przedsiębiorczości w poszczególnych regionach.

W ramach działań zaplanowanych w województwie świętokrzyskim, na terenie Starostwa Buskiego, m.in. w Mieście i Gminie Busko-Zdrój oraz Gminie Solec-Zdrój, planowane jest przeprowadzenie lokalnego projektu pilotażowego z zakresu analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza, połączone z kampanią edukacyjno-informacyjną nt. sposobów minimalizacji poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Całkowity budżet trzyletniego projektu wynosi ponad 2,7 mln Euro, w tym:

  • 1,5 miliona EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 0,4 miliona EUR - środki norweskie oraz
  • wkład własny partnerów.

Budżet partnerów z województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020 skalkulowano na poziomie ponad 385 tys. Euro, przy 15% wkładzie własnym.

Projekt RDI2CluB projektem flagowym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Projekt RDI2CluB otrzymał status projektu flagowego Obszaru Polityki Biogospodarka w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Status projektu flagowego pomaga wyeksponować kwestie rozwoju obszarów wiejskich oraz promować potencjał inteligentnej specjalizacji w zakresie biogospodarki dla obszarów wiejskich i systemów innowacji. Po zakończeniu etapu pilotaży, partnerstwo RDI2CluB udostępni wypracowaną platformę cyfrową całemu regionowi Morza Bałtyckiego z myślą o upowszechnianiu informacji na temat biogospodarki na obszarach wiejskich.

Więcej o projekcie na stronach: